1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-pyrazol-3-ylamine

1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-pyrazol-3-ylamine