Pyrazole, 1-methyl-5-(1-pyrazolylcarbonyl)-

Pyrazole, 1-methyl-5-(1-pyrazolylcarbonyl)-