Benzothiazole, 2-[4-(2-fluorobenzyl)-1-piperazinyl]-6-nitro-

Benzothiazole, 2-[4-(2-fluorobenzyl)-1-piperazinyl]-6-nitro-