4-Hydroxy-3,3'-dinitrobiphenyl

4-Hydroxy-3,3'-dinitrobiphenyl