Ethyl 4-hydroxybenzenesulfonate

Ethyl 4-hydroxybenzenesulfonate