4-Chloro-5-ethoxy-2-methylpyrimidine

4-Chloro-5-ethoxy-2-methylpyrimidine