1-(3,4-Dimethyl-phenyl)-5-(2-fluoro-benzylsulfanyl)-1H-tetrazole

1-(3,4-Dimethyl-phenyl)-5-(2-fluoro-benzylsulfanyl)-1H-tetrazole