1-(2-Hydroxyethyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid

1-(2-Hydroxyethyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid