5-ethoxy-2-methylpyridine

5-ethoxy-2-methylpyridine