Benzene, 1-[(3,3-dichloro-2-propenyl)oxy]4-methyl-

Benzene, 1-[(3,3-dichloro-2-propenyl)oxy]4-methyl-