1,5-dichloro-2-[(3-fluorobenzyl)sulfonyl]-4-methylbenzene

1,5-dichloro-2-[(3-fluorobenzyl)sulfonyl]-4-methylbenzene