Trivinyl(chloromethyl)silane

Trivinyl(chloromethyl)silane