s-{[(4-chlorophenyl)sulfinyl]methyl} o,o-diethyl phosphorothioate

s-{[(4-chlorophenyl)sulfinyl]methyl} o,o-diethyl phosphorothioate