2-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzoxazepin-4-one

2-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzoxazepin-4-one