1-(3-Chloro-phenyl)-5-(4-fluoro-benzylsulfanyl)-1H-tetrazole

1-(3-Chloro-phenyl)-5-(4-fluoro-benzylsulfanyl)-1H-tetrazole