1,3,4-Oxadiazole, 2-(1-methylpyrazol-3-yl)-5-(2-tolyl)-

1,3,4-Oxadiazole, 2-(1-methylpyrazol-3-yl)-5-(2-tolyl)-