2,4-Bis(trichloromethyl)-6-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine

2,4-Bis(trichloromethyl)-6-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine