9-Borabicyclo[3.3.1]nonane, 9-(phenylthio)-

9-Borabicyclo[3.3.1]nonane, 9-(phenylthio)-