1-(2-Chloro-ethoxy)-2-methyl-benzene

1-(2-Chloro-ethoxy)-2-methyl-benzene