2,2-Diethoxy-2-pyrazinyl-1-ethanol

2,2-Diethoxy-2-pyrazinyl-1-ethanol