1-(4-Methoxyphenyl)-2-(5-methyl-2-pyrazinyl)ethanol

1-(4-Methoxyphenyl)-2-(5-methyl-2-pyrazinyl)ethanol