1-(4-fluorophenyl)-N-(3-methylpyridin-2-yl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxamide

1-(4-fluorophenyl)-N-(3-methylpyridin-2-yl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxamide