(4-isopropoxyphenyl)hydrazine

(4-isopropoxyphenyl)hydrazine