3-[4-Methoxyphenyl]ureidobenzamide

3-[4-Methoxyphenyl]ureidobenzamide