1-(3-Ethoxyphenyl)-2-propanol

1-(3-Ethoxyphenyl)-2-propanol