1-(2,5-Dimethyl-3-pyrazinyl)-3-methyl-1-butanone

1-(2,5-Dimethyl-3-pyrazinyl)-3-methyl-1-butanone