1-(3,5-Dimethyl-2-pyrazinyl)-3-methyl-1-butanone

1-(3,5-Dimethyl-2-pyrazinyl)-3-methyl-1-butanone