6-(2-phenylhydrazinyl)piperidin-2-one

6-(2-phenylhydrazinyl)piperidin-2-one