2-Phenyl-2-(1,3,4-trimethylcyclohex-3-enylmethyl)[1,3]dithiolane

2-Phenyl-2-(1,3,4-trimethylcyclohex-3-enylmethyl)[1,3]dithiolane