N-(4-Butoxyphenyl)-4-methylbenzenesulfonamide

N-(4-Butoxyphenyl)-4-methylbenzenesulfonamide