2-Propanol, 1-methoxy-3-(2-methylphenoxy)-

2-Propanol, 1-methoxy-3-(2-methylphenoxy)-