Ethyl 6-methyl-2-pyrazinylacetate

Ethyl 6-methyl-2-pyrazinylacetate