5-(2-phenylhydrazinyl)pyrrolidin-2-one

5-(2-phenylhydrazinyl)pyrrolidin-2-one