1-(4-Ethoxyphenyl)-1-hydroxy-2-propanone

1-(4-Ethoxyphenyl)-1-hydroxy-2-propanone