1,3-Dioxane, 4-(2-bromo-1-hydroxyethyl)-5,6-dimethyl-2-phenyl-

1,3-Dioxane, 4-(2-bromo-1-hydroxyethyl)-5,6-dimethyl-2-phenyl-