(4-(ethylsulfonyl)phenyl)methanol

(4-(ethylsulfonyl)phenyl)methanol