2-Sec-butoxy-1,2-diphenylethanol

2-Sec-butoxy-1,2-diphenylethanol