Biphenyl-4-yl-(4-methoxy-phenyl)-diazene

Biphenyl-4-yl-(4-methoxy-phenyl)-diazene