ethyl 4-[(2-methylphenyl)carbamoyl]-1H-imidazole-5-carboxylate

ethyl 4-[(2-methylphenyl)carbamoyl]-1H-imidazole-5-carboxylate