Benzene, 1-methyl-4-[(4-nitrophenyl)sulfinyl]-

Benzene, 1-methyl-4-[(4-nitrophenyl)sulfinyl]-