1-[(E)-(4-Methoxyphenyl)diazenyl]-2-naphthonitrile

1-[(E)-(4-Methoxyphenyl)diazenyl]-2-naphthonitrile