1-(4-Ethoxyphenyl)-2-propanol

1-(4-Ethoxyphenyl)-2-propanol