(2-Bromo-4-methyl-phenyl)-(4-methoxy-phenyl)-diazene

(2-Bromo-4-methyl-phenyl)-(4-methoxy-phenyl)-diazene