(4,7-Dinitronaphthalen-1-yl)-(4-methoxyphenyl)diazene

(4,7-Dinitronaphthalen-1-yl)-(4-methoxyphenyl)diazene