(4-Methoxy-phenyl)-naphthalen-2-yl-diazene

(4-Methoxy-phenyl)-naphthalen-2-yl-diazene