(1z)-4-({4-[4-(hexyloxy)phenyl]butyl}amino)-1-({4-[4-(hexyloxy)phenyl]butyl}imino)naphthalen-2(1h)-one

(1z)-4-({4-[4-(hexyloxy)phenyl]butyl}amino)-1-({4-[4-(hexyloxy)phenyl]butyl}imino)naphthalen-2(1h)-one