1-(3,5-Dimethyl-2-pyrazinyl)-2-methyl-1-propanone

1-(3,5-Dimethyl-2-pyrazinyl)-2-methyl-1-propanone