1-(5,6-Dimethyl-2-pyrazinyl)-2-methyl-1-propanone

1-(5,6-Dimethyl-2-pyrazinyl)-2-methyl-1-propanone