1-(2-Ethoxyphenyl)-2-propanol

1-(2-Ethoxyphenyl)-2-propanol