1-Methyl-2-vinyl-1H-imidazole

1-Methyl-2-vinyl-1H-imidazole